НТП Профил

Научно технолошки парк Чачак омогућава сарадњу привреде, науке и истраживања кроз развој нових идеја у циљу повећања конкурентности регионалне привреде. Научно технолошки парк Чачак пружа инфраструктурну, управљачку и техничку подршку иновативним, као и новооснованим предузећима омогућавајући им даљи раст и развој путем стручне подршке и трансфера технологија из академских и истраживачких сектора.

НТП Чачак препознаје своју улогу углавном у повезивању између предузетника и истраживача. Постоји потенцијал за сарадњу, али њен постојећи ниво је недовољан из бројних разлога, као што су ниска мотивисаност академског сектора да сарађује са привредом, различити стратешки циљеви привреде и академског сектора, економска криза и недостатак финансијских средстава. НТП Чачак треба да повеже те две стране и да помогне у остваривању обостране користи – академски кругови би могли да добију додатна финансијска средства за рад, а предузећа би могла да имају боље и конкурентније производе. НТП Чачак има и улогу инкубатора нових иновативних предузећа, кроз startup центар.

НТП Чачак пружа:

  • Образовање за потребе иновативног предузетништва.
  • Подршку иновацијама и оснивање иновативних предузећа.
  • Услуге Стартуп центра.
  • Логистичку и техничку подршку.

Кроз своју делатност НТП Чачак треба да подржи боље коришћење истраживачко-развојног потенцијала и стално унапређује конкурентности локалних предузећа на домаћем и иностраном тржишту.

Подржавајући бржу реализацију иновација, крајњи циљ треба да буде отварање нових радних места.