КОНКУРС


Image

 

 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК, расписује


КОНКУРС

За пријем запослених у радни однос на неодређено време за следеће послове:

1) СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
(1 извршилац)

Опис послова:

 • • спроводи поступак процене ризика;
 • • врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 • • учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;
 • • организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
 • • организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад;
 • • предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком;
 • • свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца;
 • • прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока, и припрема извештаје са предлозима и мерама за њихово отклањање;
 • • припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
 • • припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
 • • забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог;
 • • сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;
 • • континуирано усавршава знања у области безбеднпсти и здравља на раду;
 • • као стручно лице обавља послове безбедности и здравља на раду код другог послодавца на основу закљученог уговора.


Услови за заснивање радног односа:

 • • високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука;
 • • положен стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду;
 • • најмање три године радног искуства на пословима у области безбедности и здравља на раду, од момента стицања потребног образовања и полагања потребног стручног испита;
 • • познавање рада на рачунару;
 • • познавање енглеског језика;
 • • изражене комуникацијске способности.

 

2) СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
(1 извршилац)

Опис послова:

 • • израђује Главни пројекат заштите од пожара;
 • • израђује План заштите од пожара;
 • • израђује Правила заштите од пожара са Плановима евакуације и Упутствима за поступање у случају пожара;
 • • израђује Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара; 
 • • изводи Основну обуку запослених из области заштите од пожара; 
 • • израђује Процене угрожености и Планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 • • континуирано усавршава знања у области ванредних ситуација;


Услови за заснивање радног односа:

 • • високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука;
 • • поседовање лиценце за израду процене ризика у области ванредних ситуација;
 • • поседовање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара;
 • • познавање рада на рачунару;
 • • познавање енглеског језика;
 • • изражене комуникацијске способности.

Конкурс је отворен до 03.03.2016.
Пријаве на конкурс са мотивационим писмом, биографијом и доказом о испуњености услова конкурса доставити на e-mail: noveidejedoo@gmail.com.
Детаљније информације:
032/5590560; 060/0278383; noveidejedoo@gmail.com, контакт особа: Дејан Игњовић