Конкурс за координатора пројекта


Image

На основу Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Чачак“ број 024-1/11-IV-8-01 и на основу Уговора између Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Града Чачка и Научно технолошког парка Чачак д.о.о. закљученог 20. септембра 2018. године, бр. 401-01-53/18-01/7, расписујемо 

КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ

КООРДИНАТОРА СТАРТАП ЦЕНТРА

Научно технолошки парк Чачак, Чачак, Трг устанка 2

Организација у којој се радно место попуњава:

Научно технолошки парк Чачак д.о.о. , Николе Тесле 42, 32000 Чачак

Радно ангажовање

Утврђено пројектом Стартап центар Научно технолошког парка Чачак (СЦ-НТП Чачак) и одлуком скупштине оснивача Научно технолошког парка Чачак

Позиција на пројекту 

Пројектни/а координатор/ка

Број радно ангажованих: 1

Регионални иновациони Стартап центар Научно технолошког парка Чачак (СЦ-НТП Чачак) је део иновационе и предузетничке инфраструктуре Научно технолошког парка Чачак, успоставља се да унапреди квалитет знања и вештина код младих и ојача капацитети институција у Чачку за развој и примену иновација. Пројектом је предвиђено опремање простора у делу Дома културе Чачак којим се увећавају капацитети НТП Чачка за развој иновационог стартап екосистема, пружање подршке иновативном и технолошком предузетништву, организовање едукација из техничко-технолошких дисциплина, радионица и других догађаја као што су митапи, хакатони и слично. Корисници су креативне особе које имају добру пословну идеју и предузетнички ентузијазам, ученици, студенти и иноватори. У Чачку се годишње одшколује преко 1000 матураната стручних средњих школа и заврши студије преко 250 студената. Од Стартап центра се очекује да развије и примени алате за настајање стартап тимова и успостави центар за каријерни развој повезивањем привреде и институција образовања.

Опис послова:

 • Управља пројектним циклусом;
 • Поштује договорене обавезе и извршава техничке, логистичке, програмске, финансијске и организационе послове у склопу пројекта;
 • Активно доприноси развоју стартап иновационог екосистема уз подстицање  сарадње са сличним организацијама у земљи и иностранству;
 • Редовно комунцирање и стална сарадња са пројектним тимом;
 • Креира и уређује медијске садржаје за промоцију и видљивост рада Стартап центра 
 • Организује обуке и друге догађаје предвиђене на пројекту;
 • Припрема  документацију за одговорно извештавање и гарантовање за ваљаност финансијских и наративних извештаја пројекта;
 • Припрема нове пројектне предлоге и активности за одрживост Стартап центра;
 • Обавља друге и сличне послове који нису обухваћени наведеним описом према одлуци органа управљања Научно технолошког парка Чачак.

Услови:

 • Држављанин/држављанка Републике Србије;
 • Седми степен стручне спреме: мастер струковне студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од четири до шест година (360 ЕСПБ);
 • Познавање рада и искуство у пројектном управљању;
 • Напредно знање енглеског језика;
 • Напредно познавање рада на рачунару, Project Menagement Software-a, Microsoft office(Word, Excel, Power point), друштвене мреже и интернет;
 • Искуство у организацији догађаја;
 • Изражене предузетничке склоности, заинтересованост за иновационе делатности и развој стартап-ова;
 • Извршавање обавеза у кратким роковима уз редовну и јасну комуникацију са тимом;
 • Енергичност, ентузијазам и орјентисаност ка тимском раду уз преузимање иницијативе;

Место рада: Научно технолошки парк Чачак, Чачак, Трг устанка 2

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси кратку биографију и следеће доказе:

 • диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање;
 • доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим  пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket);
 • серификати или други докази о знању енглеског језика;
  • уверење о држављанству Републике Србије;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • мотивационо писмо кандидата;
  • резиме плана развоја Стартап центра НТП Чачак.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Период анагжовања

Са успешним/успешном кандидатом/кандидаткињом заснива се уговор о раду са пробним периодом од три месеца који се продужава у зависности од перформанси запосленог/запослене.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за радно ангажовање, о чему ће кандидати бити обавештени и са којима ће се обавити усмени разговор у коме ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата по наведеном опису посла и то:

 • познавање појмова пословна инкубација, иновације, стартап компаније, спиноф компаније и алтернативни извори финансирања (провера ће се вршити усмено);
 • познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket) и енглеског језика,  уколико кандидат не приложи одговарајуће сертификате или потврде;
  • вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана када је конкурс објављен. 

Рок почиње да тече 11.01.2019. године, а истиче 26.01.2019. године.

Лице задужено за давање обавештења:

Мирко Пешић
Телефон: 032/5590-410; e-mail: ntp.cacak@gmail.com

Адреса на коју се подносе пријаве:

 • Научно технолошки парк Чачак, Николе Тесле 42: „Пријава на конкурс за радно ангажовање координатора Стартап центра НТП Чачак“.
 • Пријаве са неопоходном документацијом се могу слати и електрониским путем.

Датум објављивања конкурса:

10.01.2019. године

Напомена:

Пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, односно кандидата који нису доставили све потребне доказе или је пријава неблаговремена, Конкурсна комисија неће узети у размарање.

Овај Конкурс објављен је на WEB страници НТП Чачак www.ntpcacak.rs и сајту за запошљавање https://poslovi.infostud.com/.