Јавни позив за доделу средстава подстицаја за привлацење директних инвестиција


Image

Министарство привреде Републике Србије објавило Јавни позив за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција.

Позив је намењен привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору и сектору услуга међународне трговине.

Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција се не могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору саобраћаја, развоја софтвера, осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга међународне трговине, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, логистичких центара, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

Од права на доделу средстава изузимају се и следећа привредна друштва:

која су у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
која имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији;
код којих је број запослених смањен за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава у односу на просечан број запослених у наведеном периоду;
у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву;
која су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.

Укупан износ средстава која могу бити додељена одређује се у складу са Уредбом у зависности од испуњења следећих критеријума:

 • искуство у обављању делатности;
 • оцена поврата инвестиције;
 • технолошки ниво делатности – прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;
 • проценат високообразованог кадра;
 • општи рацио ликвидности;
 • пословни резултат;
 • показатељ задужености.

Средства се могу доделити за:

1. инвестиционе пројекте у производном сектору:

 • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 100.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја;
 • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 200.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;
 • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 300.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;
 • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 400.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;
 • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу.

2. инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Пријаву за доделу средстава подстицаја, као и пропратну документацију слати путем поште на адресу Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша 12, 11000 Београд.

За детаљна упутства и све додатне информације сви заинтересовани се могу обратити на е-маил адресу: investicije@ras.gov.rs или путем телефона: 011/3398-629.