Партнерска сарадња

Институције са којима НТП Чачак сарађује су:

ЛАБОРАТОРИЈА АНАХЕМ

Лабораторија АНАХЕМ је акредитована за хемијска, физичка, микробиолошка, радиолошка, испитивања хране, воде, ваздуха, земљишта, угља, отпада, буке, електротехничког материјала, текстила, дечјих играчака, амбалаже, ...
Лабораторија АНАХЕМ је овлашћена и има потребне дозволе за:

 • узорковање и физичко-хемијска, микробиолошка и радиолошка испитивања квалитета површинских, подземних и отпадних вода;
 • испитивања отпада;
 • услуге лабораторијских испитивања у области безбедности хране и хране за животиње
 • испитивање здравствене исправности предмета опште употребе (посуђа, прибора, постројења, уређаја и амбалаже за намирнице; средстава за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и амбалаже за та средства; средстава за одржавање чистоће; дечијих играчака; и предмета који при употреби долазе у непосредан додир са кожом или слузницом (текстила);
 • испитивање здравствене исправности хране (намирница) и то: контролу нове хране, дијететских производа, дечије хране - замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода);
 • мерење емисије из стационарних извора загађивања;
 • мерење квалитета ваздуха;
 • испитивање буке у животној средини;
 • обављање послова у области заштите од зрачења,поједина испитивања у области мониторинга; гамаспектрометријска испитивања и испитивања укупне алфа и бета активности;

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Национална агенција за регионални развој, са циљем да кроз подстицање развоја допринесе смањивању јаза између развијених и недовољно развијених подручја, спроводи политику регионалног развоја, пружа подршку предузетништву, управља инфраструктурним пројектима и успоставља и јача међународу и међурегионалну сарадњу.

РГФ БЕОГРАД (Рударско-геолошки факултет)

Рударско-геолошки факултет је образовно-научна установа у саставу Универзитета у Београду.
Образује стручњаке на основним, специјалистичким, магистарским и докторским студијама. Уз то обавља иновације знања, стручног образовања и усавршавања из матичних области, као и научноистраживачки рад.Једини факултет у нашој земљи који школује инжењере за две различите области: геологију и рударство.Осим стандардног школовања, рада у лабораторији и за рачунаром, будући инжењери рударства и геологије имају и теренску праксу као део обавезне наставе.

ФМГ КРАЉЕВО (Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитет у Крагујевцу)

Полазећи од заједничких виђења и интереса, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу и Научно технолошки парк Чачак сачинили су Меморандум о разумевању којим се одређују циљеви, садржај, средства и форме заједничке сарадње у области технолошког развоја и иновационе делатности.

Научно технолошки парк Чачак је основан са жељом да се подигне технолошки ниво предузећа привредног окружења Града Чачка подстицањем технолошких унапређења и иновативности постојећих предузећа, и подршком оснивању предузећа заснованих на иновативним и технолошки напредним идејама.

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је у свом наставном и научноистраживачком раду оријентисан ка подршци предузећима из своје околине, што се огледа у избору образовних профила и структури научноистраживачких центара и лабораторија. С обзиром на велики број малих и средњих предузећа у окружењу, Факултет жели да комуникацију са привредом учини ефикаснонијом тако што ће се обављати преко институција које обједињавају потребе и захтеве привредних субјеката какве су привредне коморе, удружења предузетника, пословно технички инкубатори, а у овом случају и НТП Чачак.

Према томе, постојање заједничких интереса и успешна сарадња која је развијена између ФМГ и оснивача НТП представљају солидну основу за развијање институционализоване сарадње између Научно технолошког парка Чачак и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

ФТН ЧАЧАК (Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу)

Закључен је Уговор о образовној и научно – техничкој сарадњи, којим је утврђен заједнички интерес за дугорочном образовном и научно - техничком сарадњом, и то:

 • Научно технолошки парк има интересе да организовано делује као наставно - научна база Факултета, у циљу обуке и селекције својих будућих кадрова,
 • Факултету се пружа могућност да реализацијом овог Уговора ефикасније организује стручну праксу и укључи студенте свих нивоа студија у реализацију пројеката, чиме ће значајно утицати на подизање стручних компетенција свршених студената.

Дефинисани су услови образовне и научно техничке сарадње, уз уважавање обостраних пословних интереса, на принципу равноправности, савесности и поштења, као и уз обавезу поступања по стандарду доброг привредника, уз неопходну толеранцију.

Приликом реализације међусобне сарадње стране ће се придржавати следећих правила:

 • потпуно узајамно поверење и солидарност у наступу према трећим лицима,
 • обострано пружање најповољнијих услова у учешћу у пројектима и постизању оптималних резултата у научно – истраживачкој делатности,
 • поштовање преузетих обавеза према трећим лицима и
 • чување пословних тајни.